Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Η θέση των Φίλων της Πάρου για τις Ανεμογεννήτριες - Position des Amis de Paros sur l'installation d'un parc d'éolienne à Paros

Η θέση των Φίλων της Πάρου για τις Ανεμογεννήτριες 
Οι φίλοι της Πάρου είναι υπέρ της χρήσης της αιολικής ενέργειας, μια πηγή με σεβασμό στο περιβάλλον και που εξασφαλίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας. Ως εκ τούτου, εκφράζουν την υποστήριξή τους στην ενεργειακή μετάβαση προς μια οικονομία χωρίς άνθρακα και εξοικονόμησης ενέργειας, που είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του πλανήτη μας και στην οποία οι νησιωτικοί χώροι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.
Η ενεργειακή μετάβαση είναι και κοινωνικό φαινόμενο αφού η παραγωγή ενέργειας αποκεντρώνεται και συχνά ενσωματώνεται στις κατοικίες, στις γειτονιές και στον ζωτικό χώρο των κοινωνιών. Σε πολλές χώρες αποδείχτηκε να είναι παράγοντας ενδυνάμωσης των κοινωνιών με το να γίνονται παραγωγοί/καταναλωτές ενέργειας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία του τόπου, της περιοχής και της χώρας τους.
Αλλά αυτά προϋποθέτουν μια στενή σχέση μεταξύ ενέργειας και τοπικής ανάπτυξης, μια καλύτερη γνώση του χωρικού μεταβολισμού και την εμπλοκή των ανθρώπινων κοινοτήτων σε ένα τόσο ζωτικό θέμα.
Στην δικιά μας περίπτωση στην Πάρο που έγινε δημοφιλής τουριστικός προορισμός σε μεγάλο βαθμό λόγω της φυσικής της κληρονομιάς, θα ήταν άκρος επικίνδυνο να αφήσουμε αυτή τη κληρονομιά μας να καταστρατηγηθεί από το επιχειρηματικό συμφέρον εξωγενείς θεσμικούς επενδυτές, χωρίς να έχουν γίνει πραγματικά ποιοτικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και κυρίως να έχουν συζητηθεί με τον πληθυσμό και των θεσμικών εκπροσώπων του. Πράγματι τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προβλέπουν δημόσια πληροφόρηση και διαβούλευση για τέτοιο είδος έργου. Τέτοια πληροφόρηση και διαβούλευση δεν έγινε ποτέ από ‘τι ξέρουμε. Για αυτό μας φαίνεται αδιανόητο να εκτελεστεί το σχέδιο εγκατάστασης Α/Γ στην Πάρο χωρίς να λάβουν υπόψη τη θέση της τοπικής κοινωνίας και χωρίς να έχουν ληφθεί αντισταθμιστικά μέτρα ή μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (χάραξη δρόμων, κτλ.)
Οι ΦτΠ συμπαραστέκονται στις ενέργειες της επιτροπής για τις Α/Γ του Δήμου και της κοινωνίας έναντι του σχεδίου εγκατάστασης Α/Γ χωρίς περαιτέρω πληροφόρηση και δημόσιες διαβουλεύσεις.
Προτείνουμε επίσης ότι ο δήμος, σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, να εφοδιαστούν με μέσα ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης ώστε να αναπτύξουν το δικό τους όραμα και προτάσεις επί του θέματος, με σωστό καθορισμό των τοποθεσιών εμφύτευσης Α/Γ, απομακρυσμένες από σπίτια, με σεβασμό στους υγροτόπους, στα παραδοσιακά μονοπάτια και στων χώρων που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, και που να προσαρμόζονται στην κλίμακα και στις δραστηριότητες του νησιού.

Position des Amis de Paros sur l'installation d'un parc d'éolienne à Paros
Les Amis de Paros sont en faveur de l'utilisation d'une énergie éolienne, source respectueuse de l'environnement et favorisant l'indépendance énergétique du pays. Ils expriment donc leur soutien à la transition énergétique vers une économie décarbonisée et d’économie d'énergie, seul moyen de contrer le changement climatique qui met en danger notre planète, et qui rend les territoires insulaires spécialement vulnérables.
La transition énergétique est aussi un phénomène social, la production d'énergie se décentralisant pour s’incorporer souvent dans les habitations, les zones résidentielles et l'espace vital des communautés. Dans de nombreux pays elle s’est avérée être un facteur d’émancipation des citoyens qui deviennent producteurs/consommateurs d'énergie, assurant leur indépendance énergétique, celle de leur région et de leur pays. Cela doit passer par une relation plus étroite entre solutions énergétiques et développement territorial, une meilleure connaissance du métabolisme territorial et l'implication des communautés humaines sur ce sujet vital.
Dans le cas à Paros , devenu une destination touristique populaire, en grande partie en raison de son patrimoine naturel, il serait extrêmement dangereux de laisser cet héritage naturel être maltraité, pour seulement satisfaire intérêt d’investisseurs institutionnels exogènes, sans que des évaluations d'impact environnemental de qualité ait été réalisés et surtout débattus avec la population et ses représentants institutionnels. En effet, les normes européennes prévoient une information et une consultation publique préalables pour ce type de projet. Cette présentation et cette consultation n'a pas à notre connaissance été réalisée. C'est pourquoi, il nous paraît inconcevable de mettre en œuvre un plan d'installation d'éoliennes à Paros sans tenir compte de la position de la population et sans envisager des mesures compensatoires ou protectrices de l'environnement.
Les Amis de Paros soutiennent les actions du comité municipal et de sa population pour s’opposer à l'installations d'éoliennes supplémentaires sans plus ample informations et consultations publiques. Nous proposons également que la municipalité en partenariat avec les organisations de la société civile se dotent des moyens d'expertise indépendants pour développer leur propre vision et des propositions en la matière, en définissant correctement les airs d'implantation, éloignées des habitations, respectant les hydro biotopes et les espaces précisés dans NATURA 2000 et adaptées à l'échelle de l'île et de ses activités.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου