Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Απόδοση ανεμογεννητριών σε Βρετανία και Δανία: άλλη μία μελέτη οικολογικής οργάνωσης επισημαίνει την αποτυχία των αιολικών

Πηγή: http://greeklignite.blogspot.gr/2014/11/blog-post_13.html  

Το Renewable Energy Foundation (REF) είναι ένας Βρετανικός οργανισμός/charity για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ιδρύθηκε το 2004 για να προωθήσει τις ΑΠΕ και δημοσιεύει μηνιαία στατιστικά στοιχεία από το 2002 έως σήμερα για το συντελεστή απόδοσης των πάνω από 5000 μονάδων ΑΠΕ που είναι καταχωρημένες στο σχήμα επιδοτήσεων Renewables Obligation.

Προκειμένου να προωθήσει τη χρήση των ΑΠΕ το REF εκδίδει κατά περιόδους διάφορες μελέτες. Σε μια απ' αυτές ανέθεσε σε καθηγητή Οικονομικών του Παν/μίου Εδιμβούργου, ...
που διδάσκει Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και Δημόσια Οικονομικά και ήταν σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής, να εξετάσει την απόδοση ανεμογεννητριών σε Βρετανία και Δανία και να δει πώς μεταβάλλεται η απόδοση συναρτήσει της ηλικίας τους.

Η μελέτη παρουσιάστηκε στο τέλος του 2012 και τα ευρήματα ήταν τέτοια, που ο μελετητής δεν κρύβει την απογοήτευσή του:
1. Onshore wind turbines represent a relatively mature technology, which ought to have achieved a satisfactory level of reliability in operation as plants age. Unfortunately, detailed analysis of the relationship between age and performance gives a rather different picture for both the United Kingdom and Denmark with a significant decline in the average load factor of onshore wind farms adjusted for wind availability as they get older. An even more dramatic decline is observed for offshore wind farms in Denmark, but this may be a reflection of the immaturity of the technology. 
Οι χερσαίεςανεμογεννήτριες είναι μια σχετικά ώριμη τεχνολογία,που όφειλε να έχει επιτύχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο αξιοπιστίας κατά τηλειτουργία καθώς οι εγκαταστάσεις γερνάνεΔυστυχώς. η λεπτομερής ανάλυση της σχέσης μεταξύ της ηλικίας και της απόδοσης δίνει μια πολύ διαφορετική εικόνα τόσο για τη Βρετανία όσο και τη Δανία, με σημαντική απόκλιση στο μέσο συντελεστή φόρτισης των χερσαίων αιολικών προσαρμοσμένων για διαθεσιμότητα ανέμου καθώς γερνάνε. Ακόμα πιο σημαντική απόκλιση παρατηρήθηκε για τα υπεράκτια αιολικά της Δανίας, αλλά ενδεχομένως οφείλεται σε ανωριμότητα της τεχνολογίας.

3. The normalised load factor for UK onshore wind farms declines from a peak of about 24% at age 1 to 15% at age 10 and 11% at age 15. The decline in the normalised load factor for Danish onshore wind farms is slower but still significant with a fall from a peak of 22% to 18% at age 15.

On the other hand for offshore wind farms in Denmark the normalised load factor falls from 39% at age 0 to 15% at age 10. The reasons for the observed declines in normalised load factors cannot be fully assessed using the data available but outages due to mechanical breakdowns appear to be a contributory factor. 
Ο ομαλοποιημένος συντελεστής φόρτισης για τα Βρετανικά χερσαία αιολικά αποκλίνει από το μέγιστο 24% σε ηλικία 1 στο 15% σε ηλικία 10 και στο 11% σε ηλικία 15. 
Η απόκλιση για τα χερσαία αιολικά της Δανίας είναι μικρότερη, αλλά επίσης σημαντική, με πτώση από το 22% στο 18% σε ηλικία 15. Για τα υπεράκτια αιολικά της Δανίας ο συντελεστής φόρτισης πέφτει από 39% σε ηλικία 0 στο 15% σε ηλικία 10. 
Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν παρέχουν πλήρη εικόνα των αιτιών των αποκλίσεων, αλλά φαίνεται ότι οι μηχανικές βλάβες είναι σημαντικός παράγοντας για τη μείωση. 
Στο κείμενο θεωρεί επίσης ως πιθανή αιτία τη σταδιακή διάβρωση των πτερυγίων.

5. These findings have important implications for policy towards wind generation in the UK. First, they suggest that the subsidy regime is extremely generous if investment in new wind farms is profitable despite the decline in performance due to age and over time. Second, meeting the UK Government’s targets for wind generation will require a much higher level of wind capacity – and, thus, capital investment – than current projections imply. Third, the structure of contracts offered to wind generators under the proposed reform of the electricity market should be modified since few wind farms will operate for more than 12–15 years. 
Αυτά τα ευρήματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη πολιτική για την αιολική ηλεκτροπαραγωγή στη ΒρετανίαΚαταρχήν σημαίνουν ότι το καθεστώς επιδοτήσεων είναι υπερβολικά γενναιόδωρο αν η επένδυση σε νέα αιολικά πάρκα είναι κερδοφόρα παρά την απόκλιση στην απόδοση λόγω ηλικίας. Δεύτερον, η επίτευξη των κυβερνητικών στόχων για αιολική παραγωγή θα απαιτήσει πολύ υψηλότερες επενδύσεις από όσο σήμερα προβλέπεται. Τρίτον, πρέπει να τροποποιηθεί ο τύπος των συμβολαίων που προσφέρονται στους αιολικούς παραγωγούς, καθώς λίγα αιολικά πάρκα θα δουλεύουν περισσότερο από 12-15 χρόνια.

Έχει κι άλλα όμως "ωραία" το κείμενο, αφού "αλιεύσαμε" το πιο κάτω:

18. The decline in initial performance is particularly obvious after 2005 when the rate of commissioning new capacity increased sharply from less than 500 MW in the 5 years 2000–04 to more than 500 MW per year from 2005 onwards. In contrast, the peak years for commissioning new onshore wind farms in Denmark were 2000–02 when 920 MW was installed. The rate of new building (or replacement) picked up again in 2008 but it is still much lower than at the turn of century. Not only is the performance of the onshore wind plants in the UK commissioned in recent years significantly worse than that for wind farms commissioned before 2005, but it is possible that this is a direct consequence of an overly rapid expansion of capacity. In essence, the evidence suggests that the industry does not have the capability to identify, develop and operate new onshore wind farms at the rate envisaged by UK government targets while maintaining a satisfactory average level of performance.
For UK onshore operators it seems that good or bad performance is somewhat of a lottery.
Η απόκλιση στην αρχική απόδοση είναι ιδιαίτερα εμφανής μετά το 2005, όταν αυξήθηκε απότομα ο ρυθμός νέων εγκαταστάσεων από λιγότερο από 500MW/έτος στην πενταετία 2000-04 σε πάνω από 500MW/έτος μετά το 2005. Αντίθετα στη Δανία η κορύφωση εγκατάστασης νέων αιολικών πάρκων ήταν το 2000-02, με 920MW. Ο ρυθμός κορυφώθηκε ξανά το 2008, αλλά σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα απ' την περίοδο των αρχών του αιώνα. Όχι μόνο η απόδοση των νεότερων εγκαταστάσεων στη Βρετανία είναι χειρότερη απ' την απόδοση αυτών προ του 2005, αλλά είναι πιθανό πως είναι μια ευθεία συνέπεια της ταχείας αύξησης του ρυθμού εγκαταστάσεων. 

Ουσιαστικά δείχνει ότι η βιομηχανία δεν έχει την ικανότητα να προσδιορίσει, αναπτύξει και λειτουργήσει νέα χερσαία αιολικά στο ρυθμό που θέλει η κυβέρνηση, διατηρώντας ταυτόχρονα μια ικανοποιητική απόδοση.
Για τα χερσαία αιολικά της Βρετανίας φαίνεται ότι η καλή ή κακή απόδοση είναι κάτι σαν λοταρία!

Για να μεταφράσουμε σε πιο απλά ελληνικά την πιο πάνω παράγραφο, ο "ποιητής" θέλει να πει ότι οι αιολικοί τρέχουν να προλάβουν να βάλουν τα νέα πάρκα όπου να' ναι κι όπως να 'ναι, μόνο και μόνο για να προλάβουν να πάρουν την επιδότηση, αδιαφορώντας για το αν γυρνούν οι φτερωτές κι αν παράγουν τίποτα!

Ίσως λοιπόν γι' αυτό, ενώ βάζουν πολλά αιολικά, είδαμε πρόσφατα στη Βρετανία να έχουν τα πιο χαμηλά περιθώρια επάρκειας ισχύοςτων τελευταίων ετών και να τρέχουν να κάνουν συμβόλαια διακοψιμότητας με τη βιομηχανία τους, ώστε να μειώσουν φορτία αν χρειαστεί και ν' αποφύγουν την κατάρρευση του δικτύου (μπλακ άουτ) μέσα στο καταχείμωνο. 
Και λίγο νωρίτερα, το καλοκαίρι, ο επικεφαλής του διαχειριστή δικτύου National Grid, είχε ξεστομίσει το ανεπανάληπτοhistorically, energy users had expectations that the supply will always be there to meet maximum demand. But with renewables in the world in which we are moving towards this would no longer be the case as it would make more sense to shift energy demand to times when the wind blows or the sun shines.
We have to get used to a world in which when power is cheap we use it when power is expensive we find a way of not using it.

Κοινώς, ξεχάστε αυτά που ξέρατε! Ιστορικά θεωρούσατε ότι θα υπάρχει επαρκής κάλυψη της ζήτησης φορτίου, αλλά με τις ΑΠΕ αυτά τέλειωσαν, θα πρέπει να μεταφέρουμε τη ζήτηση στις ώρες που φυσάει ο αέρας ή λάμπει ο ήλιος. Πρέπει να συνηθίσουμε ένα κόσμο όπου χρησιμοποιούμε την ενέργεια όταν είναι φθηνή και βρίσκουμε τρόπο να μην τη χρησιμοποιούμε όταν είναι ακριβή! Κι αν φυσάει 3-5 τη νύχτα, θα είναι φθηνή η ενέργεια και θα μπορεί η νοικοκυρά να βάλει πλυντήριο ρούχων, αλλιώς χάσατε, το πλυντήριο θα σας κοστίζει μισό μηνιάτικο χρεοκοπημένης χώρας. Και τα λένε χωρίς να ντρέπονται!

Τι υπέροχη που είναι η "απελευθερωμένη" αγορά ηλεκτρισμού της Βρετανίας, με τους πάρα πολλούς παρόχους να "γδέρνουν" τους καταναλωτές, να ξεκοκαλίζουν τις επιδοτήσεις και να αδυνατούν να εξασφαλίσουν επάρκεια ισχύος για τη χώρα!

Πηγή: http://greeklignite.blogspot.gr/2014/11/blog-post_13.html  

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Τα εγγόνια των Λευκιανών παππούδων                                     Έχουμε τους ανεμόμυλους των παππούδων μας.
                                     Δεν έχουμε χώρο για τις ανεμογεννήτριες των πολυεθνικών.

                                     We have our Grandfathers windmills.
                                    We don't have space for the wind turbines from the multinationals.


 Ένα εξαιρετικό βίντεο που πρέπει να δούνε όλα τα παιδιά!!!Στηρίξτε την εξαιρετική πρωτοβουλία των παιδιών!!! Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Η θέση των Φίλων της Πάρου για τις Ανεμογεννήτριες - Position des Amis de Paros sur l'installation d'un parc d'éolienne à Paros

Η θέση των Φίλων της Πάρου για τις Ανεμογεννήτριες 
Οι φίλοι της Πάρου είναι υπέρ της χρήσης της αιολικής ενέργειας, μια πηγή με σεβασμό στο περιβάλλον και που εξασφαλίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας. Ως εκ τούτου, εκφράζουν την υποστήριξή τους στην ενεργειακή μετάβαση προς μια οικονομία χωρίς άνθρακα και εξοικονόμησης ενέργειας, που είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του πλανήτη μας και στην οποία οι νησιωτικοί χώροι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.
Η ενεργειακή μετάβαση είναι και κοινωνικό φαινόμενο αφού η παραγωγή ενέργειας αποκεντρώνεται και συχνά ενσωματώνεται στις κατοικίες, στις γειτονιές και στον ζωτικό χώρο των κοινωνιών. Σε πολλές χώρες αποδείχτηκε να είναι παράγοντας ενδυνάμωσης των κοινωνιών με το να γίνονται παραγωγοί/καταναλωτές ενέργειας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία του τόπου, της περιοχής και της χώρας τους.
Αλλά αυτά προϋποθέτουν μια στενή σχέση μεταξύ ενέργειας και τοπικής ανάπτυξης, μια καλύτερη γνώση του χωρικού μεταβολισμού και την εμπλοκή των ανθρώπινων κοινοτήτων σε ένα τόσο ζωτικό θέμα.
Στην δικιά μας περίπτωση στην Πάρο που έγινε δημοφιλής τουριστικός προορισμός σε μεγάλο βαθμό λόγω της φυσικής της κληρονομιάς, θα ήταν άκρος επικίνδυνο να αφήσουμε αυτή τη κληρονομιά μας να καταστρατηγηθεί από το επιχειρηματικό συμφέρον εξωγενείς θεσμικούς επενδυτές, χωρίς να έχουν γίνει πραγματικά ποιοτικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και κυρίως να έχουν συζητηθεί με τον πληθυσμό και των θεσμικών εκπροσώπων του. Πράγματι τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προβλέπουν δημόσια πληροφόρηση και διαβούλευση για τέτοιο είδος έργου. Τέτοια πληροφόρηση και διαβούλευση δεν έγινε ποτέ από ‘τι ξέρουμε. Για αυτό μας φαίνεται αδιανόητο να εκτελεστεί το σχέδιο εγκατάστασης Α/Γ στην Πάρο χωρίς να λάβουν υπόψη τη θέση της τοπικής κοινωνίας και χωρίς να έχουν ληφθεί αντισταθμιστικά μέτρα ή μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (χάραξη δρόμων, κτλ.)
Οι ΦτΠ συμπαραστέκονται στις ενέργειες της επιτροπής για τις Α/Γ του Δήμου και της κοινωνίας έναντι του σχεδίου εγκατάστασης Α/Γ χωρίς περαιτέρω πληροφόρηση και δημόσιες διαβουλεύσεις.
Προτείνουμε επίσης ότι ο δήμος, σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, να εφοδιαστούν με μέσα ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης ώστε να αναπτύξουν το δικό τους όραμα και προτάσεις επί του θέματος, με σωστό καθορισμό των τοποθεσιών εμφύτευσης Α/Γ, απομακρυσμένες από σπίτια, με σεβασμό στους υγροτόπους, στα παραδοσιακά μονοπάτια και στων χώρων που ανήκουν στο δίκτυο NATURA 2000, και που να προσαρμόζονται στην κλίμακα και στις δραστηριότητες του νησιού.

Position des Amis de Paros sur l'installation d'un parc d'éolienne à Paros
Les Amis de Paros sont en faveur de l'utilisation d'une énergie éolienne, source respectueuse de l'environnement et favorisant l'indépendance énergétique du pays. Ils expriment donc leur soutien à la transition énergétique vers une économie décarbonisée et d’économie d'énergie, seul moyen de contrer le changement climatique qui met en danger notre planète, et qui rend les territoires insulaires spécialement vulnérables.
La transition énergétique est aussi un phénomène social, la production d'énergie se décentralisant pour s’incorporer souvent dans les habitations, les zones résidentielles et l'espace vital des communautés. Dans de nombreux pays elle s’est avérée être un facteur d’émancipation des citoyens qui deviennent producteurs/consommateurs d'énergie, assurant leur indépendance énergétique, celle de leur région et de leur pays. Cela doit passer par une relation plus étroite entre solutions énergétiques et développement territorial, une meilleure connaissance du métabolisme territorial et l'implication des communautés humaines sur ce sujet vital.
Dans le cas à Paros , devenu une destination touristique populaire, en grande partie en raison de son patrimoine naturel, il serait extrêmement dangereux de laisser cet héritage naturel être maltraité, pour seulement satisfaire intérêt d’investisseurs institutionnels exogènes, sans que des évaluations d'impact environnemental de qualité ait été réalisés et surtout débattus avec la population et ses représentants institutionnels. En effet, les normes européennes prévoient une information et une consultation publique préalables pour ce type de projet. Cette présentation et cette consultation n'a pas à notre connaissance été réalisée. C'est pourquoi, il nous paraît inconcevable de mettre en œuvre un plan d'installation d'éoliennes à Paros sans tenir compte de la position de la population et sans envisager des mesures compensatoires ou protectrices de l'environnement.
Les Amis de Paros soutiennent les actions du comité municipal et de sa population pour s’opposer à l'installations d'éoliennes supplémentaires sans plus ample informations et consultations publiques. Nous proposons également que la municipalité en partenariat avec les organisations de la société civile se dotent des moyens d'expertise indépendants pour développer leur propre vision et des propositions en la matière, en définissant correctement les airs d'implantation, éloignées des habitations, respectant les hydro biotopes et les espaces précisés dans NATURA 2000 et adaptées à l'échelle de l'île et de ses activités.

Πανό στο Κέντρο Υγείας Πάρου

Ανάρτηση πανό για τις Ανεμογεννήτριες στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΠαρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Αφίσες Ανεμογεννήτριες (5)

Αφίσες Ανεμογεννήτριες (4)

Αφίσα Ανεμογεννήτριες (3)

Σύγκριση ύψους μίας ανεμογεννήτριας

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Γνωμοδότηση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου - Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

Ενέργειες Επάρχου Πάρου κ. Μπιζά για τις Ανεμογεννήτριες

Σε συνέχεια της ενημέρωσης των συλλογικών φορέων, των κατοίκων και των φίλων της Πάρου για τις Ανεμογεννήτριες και εν όψει της προγραμματισμένης ανοιχτής συζήτησης στις 24 Φεβρουαρίου 2017, στο Δημαρχείο Πάρου, σας παραθέτουμε τις ενέργειες του Επάρχου Πάρου κ. Μπιζά, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν διαδικτυακά.


Επιστολή 1η
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων με τις επωνυμίες : ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε. & ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε. στο νησί της Πάρου από το έγγραφο με α.π. 88778/14-12-2015 που μας αποστείλατε μέχρι και σήμερα.
Επιστολή 2η
ΠΡΟΣ:  1. Α.Τ. Πάρου, 2. Λιμεναρχείο Πάρου
ΚΟΙΝ: Δήμος Πάρου
                                    
ΘΕΜΑ: Διέλευση μεγάλων οχημάτων από το οδικό δίκτυο ν. Πάρου
Σχετ:1. Το άρθρο 53 του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως κώδικα οδικής κυκλοφορίας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1161/77 περί «Μεγίστων ορίων, διαστάσεων και βαρών, των αυτοκινήτων οχημάτων κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, παρακαλούμε για τον έλεγχο μεγάλων οχημάτων, που οφείλουν να έχουν τις κατάλληλες άδειες διέλευσης προκειμένου να μετακινηθούν στο οδικό δίκτυο του νησιού.  
Επιστολή 3η
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα αντίγραφα των γνωμοδοτήσεων που έχετε χορηγήσει για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων με τις επωνυμίες : ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε. & ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

              
                                                 
                                                                          OΡΘΗ EΠANAΛHΨH 22-02-2017
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Πάρος, 21 Φεβρουαρίου 2017
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            Αριθμ. Πρωτ.:  1896
                    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ      


               

Πρόσκληση συλλογικών φορέων σε ανοικτή συζήτηση για τις Ανεμογεννήτριες

 

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος και η Δημοτική Επιτροπή για τις Ανεμογεννήτριες, καλούν όλους τους συλλογικούς φορείς του νησιού να συμμετέχουν σε ανοιχτή συζήτηση για τις ανεμογεννήτριες, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 ώρα 12:00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Πάρου.


Σκοπός της συζήτησης είναι ο συντονισμός της Δημοτικής Επιτροπής με όλους τους φορείς, τους επαγγελματικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της Πάρου. Η στήριξη των πρωτοβουλιών για την ανάκληση των αδειών παραγωγής νέων Βιομηχανικών ΑΠΕ που έχουν εκδοθεί.  Και ο σχεδιασμός μελλοντικών δράσεων για την παρεμπόδιση της εγκατάστασης νέων αιολικών πάρκων στην Πάρο και της επικείμενης εισβολής μηχανημάτων βαρέως τύπου στο νησί μας.Η Δημοτική Επιτροπή για τις ανεμογεννήτριες το τελευταίο διάστημα πέρα του Δικαστικού Αγώνα, έχει εντείνει τις δράσεις της με την οργάνωση ομιλιών πληροφοριακού χαρακτήρα σε κάθε δημοτική ενότητα, τη διεξαγωγή διαδικτυακού ψηφίσματος ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών και πρόσφατα τη συγκέντρωση υπογραφών στο Δημαρχείο της Πάρου.
Στο ερώτημα που προκύπτει  αν θα αφήσουμε να συντελεστεί αυτό το έγκλημα με την ανοχή μας ή την συνενοχή μας. Απαντάμε «ΟΧΙ» !!! και Καλούμε όλους εσάς,

- Να πλαισιώσετε και να στηρίξετε τη Δημοτική Επιτροπή ενάντια στις ανεμογεννήτριες.

- Να ενισχύσετε τις πρωτοβουλίες για συγκέντρωση υπογραφών στήριξης του αγώνα μας

- Να προσφέρετε όποιες υπηρεσίες μπορείτε για την επίτευξη των στόχων του αγώνα μας

Η συμμετοχή όλων σας στη συζήτηση είναι απαραίτητη και η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά.


Παρακαλούμε όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στη συζήτηση αλλά αδυνατεί να προσέλθει, όπως μας καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του και τις προτάσεις του προκειμένου να τις συμπεριλάβουμε στη συζήτηση. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να οριστεί εκπρόσωπος από κάθε συλλογικό φορέα προκειμένου να έχουμε άμεση επικοινωνία όποτε χρειαστεί.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Πάρος, 21 Φεβρουαρίου 2017
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              
       ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                     
  


Συγκέντρωση υπογραφών για τις ανεμογεννήτριες
   
Σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας καλέσαμε όλους τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους φίλους της Πάρου να προσυπογράψουν το διαδικτυακό ψήφισμα διαμαρτυρίας. 

Σήμερα, θα θέλαμε να ενημερώσουμε κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να προσυπογράψει το ψήφισμά μας αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει διαδικτυακά, να προσέλθει στο Δημαρχείο Πάρου να  το υπογράψει χειρόγραφα.


Επίσης, όσοι φορείς, σύλλογοι ή/και ιδιώτες ενδιαφέρονται να συνδράμουν στην προσπάθεια υπογραφών, μπορούν να προμηθευτούν από το Δήμο Πάρου και το Γραφείο Δημάρχου έντυπα ειδικά σχεδιασμένα για αυτό τον σκοπό.

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Ενημέρωση για τις Ανεμογεννήτριες - Γραφείο Δημάρχου

        


                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Πάρος, 20 Φεβρουαρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
Ενημέρωση για τις Ανεμογεννήτριες

Ο δίκαιος αγώνας μας κατά της εγκατάστασης νέων αιολικών πάρκων στην Πάρο και η διεκδίκηση στο αύριο του τόπου μας, βρίσκει συνεχώς συμπαραστάτες στους πολίτες και στον  έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ανά την επικράτεια.

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, εκ του νόμου εκτελεστής της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (Αρ.34/2015) αλλά και ως ένθερμος υποστηρικτής και πρωτοστάτης της κινητοποίησης κατά της εγκατάστασης νέων BΑΠΕ, έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης μέσω συνεντεύξεων και δημοσιεύσεων στον τύπο, προκειμένου να διαδοθεί στο πανελλήνιο ότι οι επενδύσεις αυτές θα αλλάξουν την μορφή και το περιβάλλον του νησιού και θα καταστρέψουν την ήπια μορφή ανάπτυξης που θέλουμε για τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας.

Τελευταία, ο Δήμαρχος Πάρου παραχώρησε συνεντεύξεις στο ΒΗΜΑ Fm REAL Fm(19/01/2017) και Κανάλι Ένα 90,4 Fm (16/02/2017). Επίσης με παρέμβαση του Δημάρχου Πάρου, μέσα σε λίγες μόνο μέρες από την ανάρτηση σχετικής ενημέρωσης στον ενημερωτικό ιστότοπο του Δήμου Πάρου dimosparou.blogspot.gr, τις απόψεις και θέσεις μας έχουν αναδημοσιεύσει ενημερωτικές και θεματικές ιστοσελίδες όπως:


Το ψήφισμα που αναρτήσαμε στο διαδίκτυο και το οποίο μετρά ήδη 900 υπογραφές δεν είναι παρά μόνο η αρχή στην πορεία για την ανατροπή των σχεδίων ιδιωτικών εταιρειών να μετατρέψουν το νησί της Πάρου σε ένα τεράστιο βιομηχανικό πάρκο παραγωγής ενέργειας

Η δυναμική που εκφράζει η συσπείρωση όλων γύρω από τον αγώνα αυτόν μας γεμίζει ελπίδα για το μέλλον. Η προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών της Πάρου, του ευρύτερου Ελλαδικού χώρο και παγκοσμίως θα συνεχιστεί και δεν θα τελειώσει αν δε καταφέρουμε να αποτρέψουμε τη διάπραξη ενός μελλοντικού εγκλήματος για το περιβάλλον, την ανάπτυξη του νησιού της Πάρου και τη καθημερινή διαβίωση των κατοίκων της.

Θέλουμε όλους τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους φίλους του νησιού της Πάρου συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους στη διαδρομή αυτή και είμαστε σίγουροι ότι ο αγώνας μας στο τέλος θα δικαιωθεί.